"Dopóki walczysz jesteś zwycięzcą"

To motto będzie przyświecało działaniom naszej Fundacji. Wraz z Kasią Janowską, Jackiem Wiatrowskim, Anią Kasprzyk oraz Wiesławem Pióro założyliśmy Fundację "BeActive". Wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu i Waszemu wsparciu wiele osób niepełnosprawnych uwierzy w siebie i w swoje możliwości, zacznie nowe życie - aktywne sportowo, społecznie i zawodowo.

Nasza fundacja realizuje następujące cele:
- Wspieranie sportu, kultury fizycznej, turystyki i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
- Wspieranie rehabilitacji fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
- Inicjowanie wszechstronnej pomocy w socjalizowaniu, aktywizowaniu i integrowaniu osób niepełnosprawnych, osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzin.
- Działalność charytatywna.
- Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
- Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
- Działalność w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec osób niepełnosprawnych.

Zapraszam do odwiedzania naszej strony zarówno na  Facebooku jak i  www.fundacja-beactive.pl